top of page

Polisa privatnosti

Ovom Polisom privatnosti uređuje se svrha i način obrade podataka o ličnosti koje „Tesoro“ d.o.o Bijeljina kao rukovalac prikuplja od korisnika sajta www.psfashion.com/ba (u daljem tekstu: sajt).

Polisa privatnosti se odnosi na sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njim.

 

Značenje izraza

U skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti  sledeći izrazi imaju sledeće značenje:

 - „podatak o ličnosti" (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

- "obrada podataka o ličnosti" je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

 - "rukovalac" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;

 - "pseudonimizacija" je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu.

 

Rukovalac

Za obradu ličnih podataka korisnika sajta (u daljem tekstu: korisnici) kao rukovalac odgovora:

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge „Tesoro“ d.o.o Bijeljina

Agrotržni centar, Lamela B, lokal br. 15

76 000 Bijeljina

MB: 01878107

JIB: 4400384850009

e-mail adresa: tesoro@psfashion.ba

 

Vrste ličnih podataka

„Tesoro“ d.o.o Bijeljina rukovodi obradom onih ličnih podataka, koje mu korisnici daju prilikom posete sajtu. U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti u pitanju obuhvataju sledeće lične podatke: ime, prezime, e-mail adresu, šifru, adresu stanovanja, datum rođenja, pol, zanimanje, podatke o kupovinama (plaćanju, kupljenim artiklima, narudžbinama, povraćajima proizvoda itd.) i kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona).

U principu „Tesoro“ d.o.o Bijeljina prikuplja samo one podatke koje mu korisnici dobrovoljno daju i koji su nužni za ostvarivanje svrhe konkretne obrade.

Izuzetak mogu predstavljati podaci koje „Tesoro“ d.o.o Bijeljina prikuplja pomoću „kolačića” i drugih tehnologija praćenja, a kako je to bliže objašnjeno u Obaveštenju o kolačićima koja se može naći ovde.

 

Svrha obrade ličnih podataka

„Tesoro“ d.o.o Bijeljina prikuplja i obrađuje lične podatke u sledeće svrhe:

 - upravljanje nalozima registrovanih korisnika sajta;  

 - izvršenje kupoprodajnih ugovora;

 - rešavanje zahteva kupaca (za: zamenu artikala, odustanak od kupoprodajnog ugovora,  reklamaciju);

 - slanje newsletter-a (periodičnih sms/viber i email poruka) korisnicima koji su izrazili želju da ih primaju o temama iz opsega njihovih interesovanja;

 - pružanje informacija o proizvodima iz prodajnog asortimana„Tesoro“ d.o.o Bijeljina

 - personalizaciju iskustva korisnika;

 - unapređenje sajta i prilagođavanje sadržaja potrebama korisnika;

 - realizacija promocija, takmičenja, istraživanja ili drugih aktivnosti u okviru sajta;

 - rešavanje molbi, pitanja i/ili drugih zahteva korisnika i

 - unapređenje usluga „Tesoro“ d.o.o Bijeljina

Korsinik koji „Tesoro“ d.o.o Bijeljina poveri lične podatke trećih lica jemči da su ta treća lica upoznata da će njihovi lični podaci biti upotrebljeni i da su saglasna sa svrhom i načinom njihove obrade.

 

Pravni osnov obrade ličnih podataka korisnika

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu ličnih podataka korisnika može da bude njihov pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno usluge koja je tražena, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu ličnih podataka korisnika i/ili legitimni (opravdani) interesi „Tesoro“ d.o.o Bijeljina (obrada kao što je ona u cilju: upravljanja i održavanja ugovornog odnosa, odgovaranja na posebne zahteve, traženja povratnih informacija od korisnika kako bi se poboljšao sajt i proizvodi, kao i u cilju preduzimanja drugih opštih marketinških aktivnosti), osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi korisnika i osnovna prava i slobode odnosno interesi i osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.

Legitimni interes „Tesoro“ d.o.o Bijeljina podrazumeva one slučajeve prikupljanja i obrade, koje korisnik zainteresovan za proizvode„Tesoro“ d.o.o Bijeljina može u redovnom toku stvari da očekuje, kao i one kada je obrada nužna bez izričitog pristanka korisnika.

„Tesoro“ d.o.o Bijeljina će uvek nastojati da za obradu podataka o ličnosti pribavi pristanak korisnika, a rukovodiće se legitimnim interesom samo onda kada je to nužno i u interesu korisnika.

Podaci o ličnosti kao što su: ime, prezime, e-mail adresa, šifra, adresa stanovanja, datum rođenja, pol, zanimanje i kontakt podaci (broj fiksnog ili mobilnog telefona) prikupljeni prilikom kreiranja korisničkih naloga na sajtu obrađuju se na osnovu pristanka korisnika i/ili legitimnog interesa „Tesoro“ d.o.o Bijeljina. Prilikom kreiranja naloga na sajtu obrada podataka korisnika je nužna u svrhu upravljanja  njihovom registracijom. Tada, rukovodeći se svojim legitmnim interesom „Tesoro“ d.o.o Bijeljina, može obrađivati lične podatke korisnika smatrajući da je registracijom odnosno korišćenjem sajta izrazio interesovanje za dalje ponude i u tom smsilu može sačuvati listu proizvoda za koje je korisnik izrazio interesovanje ili koje je kupio.

Prilikom kupovine proizvoda putem sajta neophodno je krerati nalog na sajtu pa u skladu sa tim „Tesoro“ d.o.o Bijeljina od korisnika prikuplja sledeće podatke ime, prezime, e-mail adresu, šifru, adresu stanovanja, datum rođenja, pol, zanimanje i kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona). Osnov za prikupljanje podataka prilikom kupovine proizvoda je izvršenje ugovora, odnosno ugovorne obaveze i pristanak korisnika.

Lični podaci korisnika prikupljeni u svrhu odgovaranja na njihova pitanja/zahteve kao što su: ime, prezime, e-mail adresa, telefon i poštanski broj obrađuju se na osnovu pristanka korisnika u svakom slučaju njihovog obraćanja „Tesoro“ d.o.o Bijeljina, a kako bi se korisniku izašlo u susret.

„Tesoro“ d.o.o Bijeljina traži pristanak za obradu ličnih podataka korisnika  pre nego što počne da im šalje newsletter-e. U slučaju da korisnik izrazi želju da prima newsletter-e „Tesoro“ d.o.o Bijeljina od njega prikuplja podatke kao što su: e-mail adresa i telefon. Korisnik može da prestane da prima newsletter-e izborom opcije - odjavi se koja se nalazi u svakoj poruci koju je primio nakon čega mu„Tesoro“ d.o.o Bijeljina neće više slati poruke takve sadržine niti će po tom osnovu obrađivati lične podatke korisnika.  

„Tesoro“ d.o.o Bijeljina može da sačuva podatke i onog korisnika koji je opozvao pristanak isključivo u svrhu dokazivanja da je obrada pre opozivanja njegovog pristanka bila izvršena u skladu sa zakonom.

 

Rok čuvanja podataka o ličnosti

„Tesoro“ d.o.o Bijeljina pohranjuje i čuva podatke korisnika samo onoliko dugo koliko je to potrebno da se ostvari svrha konkretne obrade, to jest:

 - lični podaci koji se obrađuju u svrhu upravljanja nalogom korisnika sajta čuvaju se za sve vreme za koje je korisnik registrovan na sajtu;

 - lični podaci koji se obrađuju u cilju izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode koje je korisnik kupio čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da se ostvari kupoprodaja, uključujući i vreme potrebno da se postupi po zahtevima za odustanak od kupoprodajnog ugovora odnosno za zamenu artikala, osim u slučaju izričitog zahteva korisnika da se podaci izbrišu pre isteka navedenih rokova u kom slučaju će oni biti pseudonimizirani;

 - lični podaci koji se obrađuju u svrhu postupanja po izjavljenim reklamacijama čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da se reši reklamacija;

 - prilikom obraćanja korisnika„Tesoro“ d.o.o Bijeljina lični podaci se čuvaju u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok korisnik ne zatraži njihovo brisanje;

 - lični podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja podsetnika i obaveštenja ili direktnog oglašavanja„Tesoro“ d.o.o Bijeljina zadržava sve dok se korisnik ne odjavi  odnosno dok ne opozove svoj prisatnak i

 - lični podaci prikupljeni preko cookies-a (kolačića) čuvaju se dok služe svrsi.

Lične podatke korisnika „Tesoro“ d.o.o Bijeljina može da čuva i nakon proteka napred navedenih rokova čuvanja u sledeće svrhe: izvršavanja zakonskih obaveza ili zaštite prava „Tesoro“ d.o.o Bijeljina (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.

„Tesoro“ d.o.o Bijeljina će sve lične podatke korisnika koji se ne koriste više ni za jedan od navedenih zakonitih načina obrade izbrisati iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje. 

 

Ko ima pristup ličnim podacima korisnika

U zavisnosti od svrhe obrade ličnih podataka korisnika određenih ovom polisom i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja lični podaci korisnika su dostupni zaposlenima u „Tesoro“ d.o.o Bijeljina, njegovim honorarnim saradnicima i pouzdanim trećim licima koja„Tesoro“ d.o.o Bijeljina pružaju usluge u vezi sa obavljanjem njegove delatnosti, kao što su: 

 - marketinške agencije;

 - IT agencije odnosno lica koja pružaju pomoć „Tesoro“ d.o.o Bijeljina u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija;

 - lica koja „Tesoro“ d.o.o Bijeljina pružaju uslugu isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe) i

 - lica koja „Tesoro“ d.o.o Bijeljina pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Svi navedeni primaoci su obavezni da usklade svoje poslovanje sa ZZPL-om odnosno da preduzmu sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili lične podatke korisnika. U slučajevima kada je„Tesoro“ d.o.o Bijeljina rukovalac ličnih podataka, a njihovu obradu po njegovom nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, ugovorne strane su u obavezi da zaključe poseban ugovor o zaštiti podataka o ličnosti kojim se uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti. Zaštita ličnih podataka korisnika od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju pruža„Tesoro“ d.o.o Bijeljina.

Lični podaci korisnika mogu biti otkriveni i državnim organima kada je „Tesoro“ d.o.o Bijeljina na to obavezan zakonom, odnosno kada je dužan da to učini u skladu sa važećim propisima ili u cilju zaštite svojih prava i interesa i prava korisnika kao kupaca.

 

Prava korisnika u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo

„Tesoro“ d.o.o Bijeljina se obavezuje da će čuvati lične podatke korisnika kao poverljive i da će im omogućiti da ostvare prava koja imaju u skladu sa ZZPL-om.

Korisnik ima sledeća prava u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka:

 - pravo pristupa (korisnik ima pravo da dobije jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, a takođe ima pravo da traži kopiju ličnih podataka koji se obrađuju);

 - pravo na ispravku i/ili dopunu (korisnik ima pravo da zahteva ispravku ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);

 - pravo na brisanje (korisnik ima pravo da traži da se njegovi lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada „Tesoro“ d.o.o Bijeljina zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje); 

 - pravo na prigovor i pritužbu (korisnik ima pravo da prigovori na način obrade njegovih ličnih podataka koji može podneti direktno „Tesoro“ d.o.o Bijeljina ili da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);

 - pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku korisnik ima pravo da traži ograničenje obrade njegovih ličnih podataka);

 - pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kojem trenutku i

 - pravo na prenosivost ličnih podataka (korisnik ima pravo preuzimanja ličnih podataka iz baze „Tesoro“ d.o.o Bijeljina radi prenosa u drugu bazu podataka).

Ukoliko želi da ostvari napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) korisnik to može da  učini na sledeće načine: popunjavanjem i predajom Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti na sajtu ili u bilo kojoj od  prodavnica „Tesoro“ d.o.o Bijeljina ili slanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili zahteva sastavljenog u slobodnoj formi e mail-om na adresu: tesoro@psfashion.ba ili poštom na „Tesoro“ d.o.o Bijeljina, Agrotržni centar, Lamela B, lokal br. 15, Bijeljina.

Korišćenje kolačića

„Tesoro“ d.o.o Bijeljina koristi kolačiće (cookies) u svakom trenutku korisnikove interakcije sa sajtom.

Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na korisničkom uređaju (kompjuteru i/ili telefonu), a nastaju tokom posete sajtu. Kada korisnik ponovo pristupi sajtu „Tesoro“ d.o.o Bijeljina preuzima podatke sa uređaja korisnika koji su sadržani u kolačićima.

„Tesoro“ d.o.o Bijeljina koristi kolaćiće kontakt menadžment sistema koji isključivo služi pravilnom funkcionisanju sajta, kao i usluge nekoliko servisa koji upotrebljavaju ograničene kolačiće. Ti kolačići imaju za cilj omogućavanje određenih funkcija koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju kao i korišćenje tog sadržaja od strane drugih internet servisa, ali i u marketinške svrhe.

Na primer, prilikom posete sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, „Tesoro“ d.o.o Bijeljina od korisnika prikuplja i pohranjuje podatke, kao što su: naziv internet pretraživača preko kojeg korisnik pristupa sajtu, naziv i tip uređaja korisnika, operativni sistem, naziv domena, adresu internet protokola (IP) računara, datum i vreme pristupanja sajtu, internet adresu stranica preko kojih korisnik pristupa sajtu i druge slične informacije.

Kolačići omogućuju korisniku bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz sajta, a „Tesoro“ d.o.o Bijeljina pomoću njih može analizirati kupce, pratiti posete i unapređivati svoje oglašavanje.

Isključivanjem kolačića korisnik odlučuje da li će da dozvoli njihovo pohranjivanje na uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima korisnik može izvršiti u internet pretraživaču ili izborom odravarajuće opcije prilikom posete sajtu.  

Više o kolačićima pročitajte ovde Obaveštenje o kolačićima.

 

Prihvatanje uslova

U interesu korisnika je da Polisu privatnosti pročita prilikom pristupanja sajtu. Korišćenjem sajta, podrazumeva se da je korisnik saglasan sa uslovima ove polise. U suprotnom, korisnik ne treba da pristupa sajtu.

 

Izmene Polise privatnosti

„Tesoro“ d.o.o Bijeljina zadržava pravo da izmeni Polisu privatnosti s tim što će datum izmene biti naznačen na kraju Polise privatnosti.  Obaveštenje o izmenama se ne šalje korisnicima. Kako bi korisnik ostao informisan o načinu zaštite njegovih ličnih podataka i u cilju sticanja svesti o mogućim izmenama, preporučuje se periodična poseta ovoj stranici i pregled Polise privatnosti. Ukoliko korisnik nastavi sa aktivnostima na sajtu nakon ovih izmena, smatra se da ih je prihvatio i da je saglasan sa njima.

Kontakt

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa Polisom privatnosti i njenim sprovođenjem korisnik može dobiti slanjem upita e-mail-om na adresu tesoro@psfashion.ba

U Bijeljini, dana  29.03.2021. godine

Vaš Tesoro

bottom of page